Thursday, 1 February 2018

Co nen dau tu vao forex


Cnn ut vng trong thi im ny khng Liu yc phi thi im tt mua vng Nhng li khuyn trong vic ut vnk Walter Updegrave, tc gi ca 4 cun sch vit vutvk hoch ngh hu, ng trong chuyn mc Pergunte ao Especialista, CNN Dinheiro c Th tr li cho cu hi hi. Cacircu hi: quotHin ti tocirci ang u vagraveo c phiu vagrave tocirci an xem xeacutet u t vagraveng. Bn ng oacute coacute phi lagrave mt yacute kin feno khocircngquot P. H, Pennsylvalnia. Tr li: quotTocirci khocircng cho rng vagraveng lagrave tagravei sn bt buc phi coacute trong danh mcc ca caute nhacircn mi nhagrave u t. Theo tocirci, nu nh bn atilde coacute mt danh mc a dng vi c phuu vagrave traacutei phiu phn aacutenh uacuteng kh nng chu ng ri ro b ca th ng a b o n co m a b u n c u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u. Nhng nu bn nhm ti vicu t vagraveng a dng hoacutea danh mc u t thimigra bn coacute th dagravenh 5 n 10 danh mc vagrave gi nguyecircn t lnagravey magrave khocircng quan tacircm n giaacute vagraveng tng feno gim. Nguyecircn nhacircn ng sau ca queixo thut u t vagraveng nagravey lagrave trong dagravei hn vagraveng coacute th cung cp mt hagraveng ragraveo chng li lm phaacutet vagrave bo v choh danh mc u t ca bn trong thi bui kinh t vagrave chiacutenh tr hn lon. Hn na, giaacute vagraveng khocircng phi luacutec nagraveo cng dch chuyn cugraveng hng vi giaacute c phiu: K t cuc khng hong kinh t cui nm 2007 nu nm 2009, giaacute vagraveng atilde tng 26 trong khi th trng ch ng khoaacuten st gim 55. Chiacutenh vigrave Th, ut vagraveng, coacute, thim, thni nhng, bin ng, trong, danh, mc, c, phiu, vagrave, traacutei, phiu. Nhng tocirci khocircng ngh rng h h caacutec nhagrave u t caacute nhacircn coacute mt caacutech dica cn coacute k lutar vagrave coacute phng phaacutep nh vy u t vagraveng. Thay vagraveo oacute, h coagute xu hng u t vagraveng khi nhagrave u t lo ngi v mt cuc khng hong th trng ch ng khoaacuten hoc khi coacute mt cuc khng hong v tagravei chiacutenh feno chiacutenh tr trecircn th gii. Vagrave kt qu lagrave nhiu nhagrave ut atilde thecircm vagraveng vagraveo danh mc ca h trong khi s lo lng vagrave cng iu quaacute mc atilde y giaacute vagraveng lecircn rt cao magrave t oacute noacute coacute gim trong nhiu nm lin sau oacute. Viacute d, thi gian qua, cn st vagraveng atilde tr li nm 2017 bi nhng nguyecircn nhacircn nh vn n ca Hy Lp, Yacute, Tacircy Ban Nha vagrave nhng lo ngi v n ca Zona Euro. Vagrave, qu tht vy, vagraveng atilde tng t di 1,400 / onça vagraveo u nm 2017 lecircn gn 1,900 vagraveo u thaacuteng Chiacuten - hn 36 trong vograveng cha y chiacuten thaacuteng. Nhng khi nhng lo lng ca mt cuc khng hong n chacircu Açúcar híbrido gigaacute vagraveng atilde gim xung di 1100 / onça vagraveo cui nm ngoaacutei. Tigravenh higravenh th trng ch ng khoaacuten vagrave nhng lo ngi v tng trng toagraven cu mm trong nm nay atilde mt ln na y giaacute vagraveng tng thecircm khong 15, nhng nhag nhagrave ut vagraveng, mua vagraveo, m an toagraven trong khong 4 nm trc vn ang Khong 30. Nu s bt n ca th trng hin ti vn ponta tc vagrave trin vng tng trng toagraven cu vn cograven khocircng chc chn, tocirci cho rng trong nm nay vagraveng coacute th tng tr li mc 1.900 / onça nh im nm 2017. Mt Khaacutec nu th trng ch ng khoaacuten ponta tc trng vagrave ni s hatildei v mt cuc suy thoaacutei kinh t gim dn thigrava giaacute vagraveng s trigrave tr hoc suy gim. Toacutem li, tocirci ngh bn suy ngh k v lyacute do ti sao bn mun u t vagraveng. A dng hoacutea feno bn atilde sn sagraveng cho mt hng ut coagute h thng Cograven nu nh lyacute do bn mun ut vagraveng lagrave bi vigrave suy ngh sai lm cho rng noacute s bo v bn khi thua l thigrave caacutech tt nht lagrave b qua Noacute. quot Cnh bo rri ro: Vic giao dch Forex, Futures v Opções mang li li nhun cao nhng cng km theo khng t ri ro tim n. N por cao c th gy thit oi nhiu nh khi n mang li li nhun cho bn vy. Bn phi ch nhng ri ro ny v phi sn snp chp nhn n khi giao dch. Giao dch forex mang ro ro cao v khng thch ht vi tt c nh u t. Vnrebates. net khng phi l trang cho mi v cng khng phi l trang cung cp tn hiu mua bn forex Chng ti ch chung cp thng tin tin t n cc nh u t. V hy nh rng mt kt qu tt trong qu kh ca bt kh thng feno phng php giao dch no cng khng m bo s mang li kt qu tt trong tng lai. Kinh nghim ut forex Khi bn tham gia th trng ngoi hi c rt nhiu Vn ny sinh vc nhiu cu oi o mc xut hin trong u bn cn nhng ngi c kinh nghim ut forex gii p. Di y l cu tr li cho mt vi cu h o v kinh doanh ngoi hi c chng ti tm tt trong bi vit di y. 1. Bn khocircng o giao dch bt c gigrave iu u tiecircn bn cn hiu lagrave bn khocircng o s giao dch bt c gigrave khi bn ang tham gia th trng forex. Trong khi ngocircn ng c din t te o li u t kinh doanh thigrave s tht lagrave bn ang aacutenh cc mt mc nagraveo oacute xem mt ng tin ting tung tung tung tung tung khaacutec. Hiu rng bn khocircn giao dch bt c o gigrave ndash bn khocircng o s s hu mt lei tin t nagraveo, bn khocircng trao i noacute vi ng lata khaacutec lagrave bc u tiecircn hiu bn ang lagravem gigrave. 2. Mt ng tin coacute th lecircn xung cugraveng luacutec Bi vigrave bn ang giao dch da trecircn yacute tng lagrave s th hin ca ng esta ng ng ue n ta d o n c o n c o n c o n c o n c o n c o n d o Chung Bn phi quyt nh bn mua noacute assim vi ng yecircn hay ng euro. Acircy lagrave hai vn hoagraven toagraven, khaacutec nhau, trong nhiu trng hp nu ng ocirc la gim so so vi ng yecircn noacute cng coacute tando o vi ng euro. Bn bit rng th trng ngoi oi giao dch theo caacutec cp tin t. USD $ USD / JPY USD $ USD $ USD $ USD $ USD $ USD $ USD $ USD $ USD C hai cp u bao gm ng ocirc la M, nhng trong viacute d o nht bn ngh rng ng ocirc la s m o giaacute so vi ng yecircn Nht, trong khi oacute trng hp th hai bn ngh rng ng ocirc la s tng giaacute so vi Ng ocirc la Canada. 3.S nh giaacute ca bn da trecircn ng tin niecircm yt u tiecircn Trongth trng ngoi hi, s nh giaacute ca bn da vagraveo ng tin niecircm yt u tiecircn. Nrn bn ang theo dotildei cp EUR / USD, iu oacute coacute ngha lagrave quyt nh ca bn da trecircn suy ngh ng euro s hagravenh ng th nagraveo so vi ng ocirc la. Nu bn ngh rng ng euro s tng cao hn, bn mua vagraveo. N bn ngh rng ng euro s gim xung thp hn assim vi ng ocirc la, bn baacuten ra. Vagrave tt nhiecircn bn coacute th baacuten khng ng euro trong trng hpnagravey, trong khi vn coacute tha mua vagraveo cp EUR / GBP nu bn ngh ng euro s gim so vi ng ocirc la nhng tng so vi ng bng Anh. 4. Bn cn thn hagravenh trc khi giao dch Forex Trc khi bt u giao dch forex, bn cn coacute kinh nghim u t forex nht nh, iu oacute coacute ngha lagrave bn cn thc hagravenh. Bn cn bit rng khi nagraveo thigrave vagraveo ra mt v, vagrave caacutech s dng mt nn tng giao dch tin t lagrave vocirc cugraveng quan trng. Coacute rt nhiu cocircn c giao dch forex coacute th giuacutep bn o hagravenh trc khi bn mo ele tin ca bn thacircn. Hu ht caacutec nhagrave mocirci gii forex uy tiacuten vagrave caacutec nhagrave para lp th trng u cung cp cho bn mt tagravei khon demo trc khi bn bt u giao dch bn coacute th lagravem quen vi caacutech qun lyacute nhng v th ca migravenh. Iu nagravey rt khaacutec vi th trng ch ng khoaacuten, vagrave bn cn bit lagravem th nagraveo ponta tc nu bn mun traacutenh mt kt thuacutec bi thm. 5. Tt nht lagrave bn hatildey thu ly nhng khon li nhun nh bt c khi nagraveo coacute th Kinh nghim ut forex cui cugraveng, trong th trng ngoi oi noacute coacute th lagrave tt nht nu bn thu c nhng khon li nhun nh bt kigrave khi Nagraveo coacute th. Mt trong nhng lyacute fazer tocirci khocircng thiacutech giao dch estanho t lagrave bn phi tp trung vagrave pouco c khi nagraveo thoaacutet khi mt v th. Mt trong nhng c im chung ca kinh doanh ngoi t gravar s dng ograven por. Kim c tin t nhng thay i nh ca tia giaacute hi oaacutei bn cn coacute mt v th ln. Coacute nhiu nhagrave mocirci gii s bn bt u vi nhng lng ograven por nh hn, cho dugrave lagrave nh vy bn vn cn phi cn thn. Khi giao dch trong tr trng Forex, bt u vi nhng li nhun nh bt kigrave khi nagraveo bn coacute tigravem thy chuacuteng thay vigrave chy theo nhng khon li nhun ln. Bn cn o ngh rng liu giao dch forex coacute thiacutech hp vi bn bi vigrave noacute rt d dn n thua l, vagrave bn cn mt khiacute cht kiecircn nh vagrave mt k hoch nu bn coacute yacute nh tham gia kinh doanh ngoi hi. Tng hp bi VnRebates Theo Plantação de milho Cnh bo rri ro: Vic giao dch Forex, Futures v Opções mang li li nhun cao nhng cng km theo khng t ri ro tim n. N por cao c th gy thit oi nhiu nh khi n mang li li nhun cho bn vy. Bn phi ch nhng ri ro ny v phi sn snp chp nhn n khi giao dch. Giao dch forex mang ro ro cao v khng thch ht vi tt c nh u t. Vnrebates. net khng phi l trang cho mi v cng khng phi l trang cung cp tn hiu mua bn forex Chng ti ch chung cp thng tin tin t n cc nh u t. V h nh rm o m t kt qu tt trong qu kh ca bt kh thng feno phng php giao dch no cng khng m bo s mang li kt qu tt trong tng lai. C nn ut vng trong nm 2017 Administrador 16 de fevereiro de 2017 Sem comentários TP 8211 Tri vi s gh lnh lin tc b cc qu ut em n o ngoi, nm nay, vng trnn hp dn k l. Trong lc chng khon, ng la xanh v cc loi hng ha khc gim mnh gi vng tng tng ngc dng tng ti 16 v ha hn cn tng dica. Theo CNN Dinheiro, t u nn n nay, gi vng vt tcht nhy vt 16. Nhu cuvng nh mt khon u t tng 8 trong nm 2017 v c bng chng cho tiju xu hng ny s tng tm tong nm nay. Cc qu ETF giao dch trncc sn chng khon mua 54 tn vng trong thng 1/2017. Theo co co nh k thng nin ca WGC, iu ny cho ths thay i ng k so vi ns 2017 khi cc qu ETF bn ra 133 tn vng trong c nm. C bit, trong nm 2017, vng thm cn b bn mnh hn vi 185 tn kim lei qu b cc qu ETF bn tng bn tho. Hin vng ang giao dch quanh mc 1,250 USD / oz, mc cao nht trong mt nm trong khi cc trng chng khon tonelada ponta tc lao dc v gi do giao dch ti y 13 nm. Ng lc khin vng ny vt l th thng chng khon chu, chu u v m ng lote gim mnh v s khng chc chn v tc tng trng ca nn kinh ton t cu. Nh ut trnn cng thng saukhi Ch tch Cc D tr Lin bang M (FED) Janet Yellen trong cuc iu trn trc Quc oi vo ngy th T o ch bit n o lo sv th trng ti chnh quc tv nn kinh ton t Tc ng tiu cc n trinvng ca nn kinh t M. Trong khi, thng tin t Hi ng Vng Th gii (WGC) cho bit vn utv nhu cu ngn hng trung ng vng ng cng ng, Kim loi qu. Trung Quc m thm mua vng Theo s liu mi nht t Hng Kng, lng vng m Trung Quc nhp khu tng vt hn 700 k t nm 2018. Trung Quc hin ang tiu khong 40 lng vng c khai thc mi nm. Ring s liu ca Hng Kng cho th t vic ch nhp hn 100 tn vng trong nm 2018, n nay Trung Quc nhp gn 1.000 tn trong nm 2017. Ngoi vic nhp khu nhiu vng, Hi ng Vng Th gii bit cho Trung Quc cn l Quc gia khai thc vng ln nht th gii. V th, mi nm nc ny u mua v khai thc rt nhiu vng. C bit, t nm 1950 n 2004, ccc dn Trung Quc b cm s hu vng. Hin nhu cu kim lei qu ang rt cao, theo bo co phn tch chuyn su ca WGC. Theo t chc ny, mt trong nhng i tng mua nhiu vng ti Trung Quc l chnh ph nc ny. Theo c tnh ca Bloomberg Inteligência, chnh ph Trung Quc c th c hn 3.500 tn vng ti thi im. Tuy nhin, Trung Quc ccng b khong 1.700 tn. Hin Trung Quccng bd trng vng hng thng nh s khuyn khch ca Qu Tin t Quc t (FMI). Votação 1/2017, nc ny cng b c 1.778 tn vng trong kho d tr, nhy vt so vi thng 12/2017. Ngn hng Trung ng Trung Quc (PBoC) v ang p dng cc bin php bt thng n nh gi tr ca ng Nhn dn t. Vic mua vng gipt gia tng nim tin vo gi tr ca ng tin ny. Cng l mt cch ngi dn Trung Quc um dng ha kho d trgo ngoi oi ngoi ng USD. D vy, d tr vng Ca Trung Quc vn ng sau M. Cho ti nay, M vn l nc c kho d tr vng ln nht th gii vi hn 8.000 tn. 2017 c nn tip tc chi vng V ig s i v u trong nm 2017 C on ça d o d e d e s d e s d e s d e s d e s d e s d e d e s d e s d e d e s d e d e d e d e d a d e d e d e d a. Sugestão de ponta de ponta de ponta de ponta de ponta do tng de trong nhng ngy tm. Trong khi gi vng th gi ngng 1.158 USD / oz, quy i ra tín g Vit Namng ng 31,2 triu ng / lng (lccn l mc cao nht kt cui ç ã o 10/2017) th o phin giao dch cui tun trc Khi ngh Tt Bnh thn, gi vng SJC ponta trong nc tc cnim yt mc cao, vt xa mc 33 triu ng / lng. Cho nthi im khp li nm 2017, co m p ro d o s d e co m p ro s, gi vng th gii nh mt 130 USD / oz, khin gi vng trong nc cng gim hn 2 triu ng mi lng. Nh vy, sau 1 nm nh bc vi vng, hu ht cc nh u t u phi chu lnng. Tuy nhin, mt c kt t gii, bun chuyn nghip, chi vng l ch yu ri vo nhng nh u t taym, theo phong tro, hoc nhng ngi m vng di hn theo kiu tch tr. Cn vi nhng ngi c kh nng tnh ton, u t vng c chin lc, th nhng cn sng vng chnh l c hi kim li. Sng cng ln, kh nng kim li cng cao. Vi li th v gi tr c ica nh, ph hp vi c ngi nhiu tin cng nh ngi t nt, ngoi ra, u im ln nht ca ut vn lhhhh cc cao: tay tri mua, tay phi c th bn ngay kim Li hoc ct lm khng h lo b ngm vn, nn vng r rng vn l mt knh uty mo him nhng th vi vi nhng ngi c gan lm giu. M ca u ngia 15/2, Tp em Vng bc qu DOJI mua bn vng ming SJC 34,05-34,13 triu ng, gim so vi phin ng ca tr tr 220.000 ng. Tng t, Cng ty Vng bc qu Ph Nhun (PNJ) cng giao dch vng ming ngng 33,50-34,40 triu ng. Sng 15/2, d vng quc t gim hn 15 USD, xung 1.223 USD nhng quy i ra tina Vit, mi lng tng ng 32,97 triu ng v ch cn r hn gi trong nc 1-1,4 triu ng. Y l mc chnh lch thp nht gn hai nm qua k t thng 3/2017. Du vy, vi nhiu ngi dn trongnc vng vn ang c sc hp dn ln. Navegação posterior

No comments:

Post a comment